Ffeithiau’r Wylfa

Ynni niwclear – rhy ddrud ac yn rhy beryglus

Mae gwleidyddion di-glem yn dweud pob math o bethau gwirion am nifer y swyddi mewn Wylfa newydd. ‘Sneb eisiau buddsoddi yn ynni niwclear pan mae digonedd o ffyrdd rhatach a glanach i wneud trydan.

Dyma’r ffeithiau:

Ynni glân, ynni gwell

Dylai arweinwyr Ynys Môn neidio ar y cyfle i wneud yr ynys yn ganolfan ynni gwyrdd. Yn 2012 cyhoeddodd PAWB ‘Maniffesto Môn’ gan Dr Carl Clowes, glasbrint o strategaeth economaidd ar gyfer yr ynys i greu swyddi gyda ynni naturiol.

Ta-Ta niwcs – Helo ynni gwyrdd

Mae’r Almaen yn cael gwared ag ynni niwclear er mwyn ynni naturiol. Mae’r Eidal wedi pleidleisio i gadw’r wlad yn ddi-niwclear. Mae’r Swisdir a Sbaen wedi gwahardd adeiladu atomfeydd newydd.

Job Wyfa - Paid â malu awyr!

Maen nhw'n trio prynu fôts trwy addo swyddi. Mae gwleidyddion di-glem yn dweud pob math o bethau gwirion am faint o swyddi mewn Wylfa newydd.

Cynlluniau niwclear mewn llanast llwyr

Mae cynlluniau am Niwcs newydd mewn trafferth rownd y byd. Mae atomfeydd yn Ffrainc, Ffindir, Lloegr a China yn wynebu problemau ariannol a blynyddoedd ar ei hôl hi. Mae sawl cynllun arall rownd y byd wedi’i sgrapio. Mae’n glir bod cynllun £18 biliwn Hinkley mewn trafferth difrifol gyda newyddion bod cyfarwyddwr ariannol EDF, y cwmni tu ôl y fenter, wedi gadael.

Yn wirion o ddrud! Dim Buddsoddwyr

Mae Hitachi wedi tynnu allan ac mae cwmnïau Almaenig wedi troi i ffwrdd o fuddsoddi yn Wylfa-B yn barod.

Cannoedd o jobs am flynyddoedd.. i lanhau'r HEN Wylfa

Bydd cannoedd yn cael eu cyflogi (ar gost mawr i ti) am flynyddoedd i ddadgomisiynu’r hen atomfa'r Wylfa

Hen Wylfa - dim mor saff?

Roedd gan hen atomfa'r Wylfa broblemau technegol mawr ac roedd rhaid iddi gau lawr. Enillodd wobrau lu, ond nid dyna’r gwir amdani. Yn 1993 syrthiodd crafanc craen dur i mewn i'r adweithydd Magnox a rhwystro sianel tanwydd. Ni chaewyd yr adweithydd i lawr am 9 awr. Cafodd Nuclear Electric ddirwy o £250,000 am eu hesgeulustod, gyda £138,000 o gostau.

Cyn-Brif Weinidog Siapan yn ymweld â Môn i rhybuddio

Daeth Prif Weinidog Siapan adeg trychineb Fukushima , Mr Naoto Kan, i Wylfa yn Chwefror, 2015 i roi rhybuddion difrifol am ynni niwclear. Roedd ei neges yn glir: Roedd modd osgoi trychineb Fukushima, trwy osgoi ynni niwclear yn y lle cyntaf.

Biliau trydan mwy i sicrhau elw i’r cyfranddalwyr niwcs

Bydd Llywodraeth Llundain yn gwneud i chi dalu dwbl y pris am drydan o niwcs newydd, i gymharu â ffynonellau eraill. Mae’r pris o £92.50 pob MW/awr yn dros ddwbl pris y farchnad bresennol sydd yn £41 MW/awr. Mae’r pris am drydan o’r niwc newydd yn Hinkley, Gwlad yr Haf yn debygol o gostio’r talwr biliau £17.6 biliwn mewn cymorthdaliadau.

Tomen o wastraff wrth Wylfa am 160 o flynyddoedd?

Does dim syniad gan neb beth i wneud efo'r tunelli o wastraff peryglus mae atomfeydd yn eu taflu allan. Mae cynlluniau y byddai datblygiad Wylfa-B yn gorfodi cadw'r gwastraff ar y safle am 160 o flynyddoedd.

Pergyl Canser

Daeth astudiaeth eang a gomisiynwyd gan lyw-odraeth yr Almaen yn 2003 (adroddiad Kikk) i’r casgliad y bu cynnydd sylweddol yn y nifer o achosion o ganser solet a lewcemia mewn plant o dan 5 oed a drigai o fewn 5 km i orsafoedd niwclear yr Almaen. Derbyniodd llywod-raeth yr Almaen ei gasgliadau. Darganfu ad-roddiadau diweddarach o Loegr a Ffrainc y bu cynnydd, ond roedd yr ymchwil hwn yn llai eang.

Wylfa - Pa fantais economaidd i’r Ynys?

Economi Ynys Môn yw’r wannaf yng ngwledydd Prydain ... er gwaetha cael y ‘fantais’ o atomfa am 50 mlynedd. Mae’r ffigyrau isaf ‘Gross Value Added’ y person gyda £11,368 ar yr Ynys.