Hitachi yn tynnu allan o’r Wylfa

Fel y disgwyl, mae Hitachi am roi’r gorau’n gyfangwbl i’w cynllun i adeiladu atomfa niwclear yn Wylfa.

Gwastraffwyd ymhell dros ddegawd yn cefnogi Wylfa B gan ein gwleidyddion. Ers blynyddoedd, mae PAWB wedi cytuno ag arbenigwyr ledled y byd oedd yn rhybuddio bod prosiectau niwclear enfawr yn annhebygol o fod yn fasnachol lwyddiannus. Dymchwelwyd bob un o ddadleuon y diwydiant niwclear gan dwf dulliau cynaliadwy o gynhyrchu ynni a hynny ar gost sy’n dal i ddisgyn. Dyma’r realaeth a anwybyddwyd, tra’n credu yr addewidion am swyddi.

Rhoddwyd dyfodol economaidd Ynys Môn yn nwylo llond dwrn o bobl mewn stafell yn Tokyo.

Drylliwyd gobeithion cenhedlaeth o bobl ifanc am waith yn eu hardaloedd.

‘Roedd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd rhwng Gwynedd a Môn, a Chynllun Twf Gogledd Cymru, yn cymryd yn ganiataol y byddai Wylfa B yn digwydd, ac y byddai’n beth da.

Galwn ar y Cynghorau a Llywodraeth Cymru i ddechrau o’r dechrau gyda’r cynlluniau datblygu hyn.

Llywodraeth Llundain a phleidiau gwleidyddol

Nid oes yna ddim eglurder ym mholisi ynni Llywodraeth Llundain. Dylid symud ar fyrder at bolisi ynni adnewyddol, diniwclear. Mae’n dechnegol bosibl – ond mae angen yr ewyllys gwleidyddol. Dylai hyn fod yn un maes lle gellir cael cydweithio rhwng pleidiau – ond y tro hwn yn erbyn niwclear!

Dyfodol amgen?

Mae modd adeiladu economi wahanol, yn enwedig o gofio bod ffyrdd newydd o edrych ar waith wedi ei gorfodi arnom gan y coronafeirws. Gallwn hefydd ddefnyddio rhai o’r cyfleusterau a fwriadwyd i gefnogi Wylfa ar gyfer economi amgen. Mae Coleg Menai yn Llangefni, M-Sparc yn y Gaerwen, a rhai o adrannau Prifysgol Bangor yn cynnig eu hunain.

Ond ni ellir adeiladu’n wahanol heb newid yr adeiladwyr. Mae angen disodli y rhai fu’n cynghori Cynghorau a Llywodraeth i gefnogi Wylfa a chynlluniau niwclear eraill. Ni fydd yn bosib adeiladu economi newydd heb newid y penseiri – penseiri a gafodd eu cyflogi am flynyddoedd tra’n methu cyflenwi cyflogaeth i’n pobl ifanc.

Byddai gorsaf niwclear wedi peryglu bywydau ar Ynys Môn a thu hwnt am genedlaethau i ddod, nid yn unig ein cenhedlaeth ni. Byddai wedi creu tunelli o wastraff ymbelydrol, heb unrhyw ateb i’r broblem o gael gwared â’r gwenwyn. Byddai wedi difetha yr amgylchedd dros ardal eang, ddeg gwaith mwy na’r safle presennol.

Gwaith y diwydiant niwclear bellach yw ymdrin â’r problemau dyrys sy’n bodoli am fod y diwydiant mor beryglus.

Hitachi

Galwn ar Hitachi i sicrhau na fydd yna unrhyw gynllun niwclear yn medru digwydd ar y safle yn y dyfodol, os gwerthir y safle i ddatblygwr arall. Byddem yn croesawu trafodaeth rhwng Hitachi a thrigolion yr Ynys am adfer y safle, gan gynnwys y tai a ddymchwelwyd, i gyflwr cystal ag yr oeddent gynt, a hynny er budd cymunedol. Byddai cynigion i ddatblygu cynlluniau ynni gwyrdd yn faes lle y byddai arbenigedd Hitachi yn gallu creu nifer o swyddi yma.

Mae syniadau hyfyw a blaengar ar gael yn ein cymunedau lleol. Briwsion o gefnogaeth yn unig a gafodd rhain o’u cymharu â Wylfa. Mae aelodau o PAWB wedi bod yn cydweithio â rhai o’r bobl sy’n gwneud gwaith mor dda yn eu cymunedau. Gallwn nodi fel enghreifftiau Bro Môn, Cwmni Bro, Dolan, Partneriaeth Ogwen, Antur Aelhaearn, SAIL – mae rhain yn cynnwys nifer o fentrau eraill.

Galwn ar y Cynghorau a Llywodraeth Cymru i roi blaenoriaeth i drafod efo, a chefnogi, pobl fel hyn er mwyn gweld be sy’n bosib ei wneud yn lleol. Daeth yr amser i ddibynnu ar gewri cyfalafol i ben os ydym am greu gwell dyfodol.

Cyswllt:

Robat Idris 07799 41 66 96, 01248 450126

Dylan Morgan 07391 81 42 35, 01248 750218 (gwaith)