Bwli mawr niwclear

Pam mae Hitachi yn caniatáu i Horizon wneud bywyd yn annymunol i gymydog agosaf Wylfa?

Ymddangosodd dyddiaduron fideo yn ddiweddar o waith Katie Hayward, amaethwraig a gwraig fusnes o Gemlyn sy’n dangos ei bod yn cael amser caled iawn gan gwmni Horizon Nuclear. Hi yw’r cymydog agosaf sydd gan Horizon i’w tir sy’n ymestyn tua 750 o erwau i’r gorllewin o hen orsaf yr Wylfa. Mae Ms. Hayward wedi sefydlu busnes cadw gwenyn a chynhyrchu mêl llwyddiannus ac enillodd sawl gwobr dros y blynyddoedd diwethaf am lwyddo yn ei busnes newydd.


Penderfynodd Hitachi atal gwario ar brosiect Wylfa B yn Ionawr 2019 gan ddiswyddo mwyafrif mawr eu gweithlu yng Nghaerloyw ac Ynys Môn. Pam felly mae Hitachi yn hyrwyddo ymddygiad gwael a gormesol gan eu gweision yn Horizon Nuclear tuag at Ms. Hayward. Mae anrhydedd yn nodwedd bwysig a chanolog iawn yn niwylliant Siapan, ond mae’r bennod hon o aflonyddu gan gorfforaeth enfawr ar unigolyn yn tanseilio’r union nodwedd honno yn llwyr. Dylai aelodau bwrdd cyfarwyddwyr Hitachi asesu’r sefyllfa’n ofalus iawn a gwrando ar eu cydwybod.


Galwn ar Hitachi i gyfarwyddo Horizon Nuclear i roi’r gorau i’r ymgyrch ddidrugaredd hon o aflonyddu ar Ms. Hayward, ymgyrch sy’n amlwg yn cael effaith niweidiol ar ei hiechyd. Galwn ymhellach ar Hitachi i ddirwyn cwmni Horizon Nuclear i ben, gan ei bod yn amlwg nad oes gan neb awydd i fuddsoddi yn eu hadweithydd Dŵr Berwedig, sef yr union reswm y penderfynodd Hitachi atal y prosiect ychydig dros flwyddyn yn ôl. Y peth anrhydeddus i wneud yw cynnig yr holl dir sydd yn eiddo iddynt i dirfeddianwyr lleol ar delerau ffafriol, fel y gall amaethyddiaeth ailsefydlu ei hun fel y prif ddiwydiant yn yr ardal hardd hon o Ynys Môn.


Bydd aelodau a chefnogwyr PAWB yn ymgynull ger Pont Menai ar ochr Ynys Môn rhwng 8.00 a 9.00 bore dydd Mercher, Mawrth 11 i nodi naw mlwyddiant trychineb niwclear Fukushima. Mae’r argyfwng yn parhau yno gyda dŵr ymbelydrol yn dal i lifo i mewn i’r Môr Tawel a llywodraeth Siapan yn ystyried tywallt miloedd o dunelli ychwanegol o ddŵr ymbelydrol sy’n cael ei storio mewn tanciau
ar y safle i’r môr.


Nos Fercher, Mawrth 11 am 7.30 yn festri Salem, Porthmadog mae CADNO yn cynnal cyfarfod cyhoeddus i wrthwynebu’r syniad o dreialu adweithydd niwclear modiwlaidd SMR yn Nhrawsfynydd. Bydd Linda Gunter o Beyond Nuclear International yn annerch.